• ثبت اشخاص در گروه های مشتری؛حق العمل کار و باربارکن
 • چاپ فاکتور در اندازه های متفاوت مطابق با میدان تره بار
 • ثبت بارهای رسیده در دو حالت باربارکن و حق العمل کار
 • امکان صدور صافی بار
 • امکان صدور صورت حساب بار
 • ثبت هزینه ها
 • چاپ و ویرایش فاکتور مشتریان
 • چاپ و ویرایش صافی و صورت حساب بار ها
 • ثبت پرداخت های بار
 • ثبت دریافتهای مشتریان
 • نگهداری صورت حساب خرید و فروش بار
 • نمایش درآمد بر حسب تاریخ
 • ثبت درآمد های متفرقه
 • معرفی حسابها و بررسی واریز و برداشت حساب ها
 • ثبت چک ها همراه با هشدار سررسید چک ها